Privacyverklaring, wedstrijdreglement

Adresgegevens

Cécile Gers
Vaerestraat 19
8720 Oeselgem
België
tel: 0477 74 31 05
e-mail: contact@cecilegers.be
ON: BE0682344421
kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Cecile Gers.

Delen met anderen

Cécile Gers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Cécile Gers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Cécile Gers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@cecilegers.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Cécile Gers zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Cecile neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Cécile Gers verzamelde gegevens, neem dan contact met
Cécile Gers
Vaerestraat 19
8720 Oeselgem
België
Telefoon +32 477 74 31 05

Klachten en of meldingen

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Wedstrijdreglement

 • Algemeen

  1. Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op www.cecilegers.be en de organisator van deze wedstrijden (Cécile Gers, met zetel te 8720 Dentergem, Vaerestraat 19). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.
  2. Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van cecilegers.be.
  3. Er wordt geen communicatie over de wedstrijden gevoerd, noch schriftelijk, noch telefonisch, noch via e-mail.
  4. De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van Cécile Gers. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege Cécile Gers tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. Cécile Gers aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.
  5. Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door Cécile Gers. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.
  6. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
 • Deelname en registratie

  1. Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.
  2. Deelname vereist voorafgaandelijke registratie of aanmelding op de website www.cecilegers.be
  3. Iedereen die in het bezit is van een geldig e-mailadres en die in België gedomicilieerd is, toegang heeft tot het internet, minstens 18 jaar is op 8 september 2020 en zich kenbaar maakt met geldige naam, e-mailadres en postadres kan meespelen.
  4. De deelnemer dient zijn gegevens te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina van de site www.cecilegers.be.
   Bij deelname worden aan de deelnemer de volgende gegevens gevraagd: voornaam, naam, e-mailadres, gemeente. Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn en komt de deelname niet in aanmerking voor een prijs.
  5. Iedere speler speelt individueel en kan éénmaal deelnemen. Er zal echter per wedstrijd maximaal 1 winnaar per postadres worden toegekend.
  6. Het e-mailadres van de deelnemer wordt opgenomen in de mailinglijst voor nieuwsbrieven. De deelnemer heeft het recht bij ontvangst van een nieuwsbrief zich desgewenst uit deze lijst uit te schrijven.
 • Wedstrijdverloop

  De wedstrijd bestaat erin de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag in te vullen. Om kans te maken op een prijs, dient de deelnemer naast de online wedstrijddeelname een 'like' toegekend te hebben aan de bedrijfspagina op facebook (https://www.facebook.com/cecilegersmassagetherapeut/) én de wedstrijd publiek gedeeld te hebben met zijn facebookvrienden op facebook.

 • Prijs

  1. Aan de wedstrijd is een prijs verbonden. De prijs gaat naar de deelnemers die op een geldige wijze de wedstrijdvragen heeft ingevuld én die het juiste antwoord op de schiftingsvraag juist of het dichtst benaderd hebben. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten. De gewonnen prijs is na ontvangst tijdelijk inwisselbaar, dit zal vermeld staan op de prijs.
  2. De winnaar wordt persoonlijk via email op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs of krijgt zijn prijs meteen toegestuurd via de post of via e-mail.
 • Privacy

  1. Cécile Gers verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR). Meer details lees je bovenstaand.
  2. Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs die je won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.